Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ W GOŁUCHOWIE

 

§ 1

1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych

imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Hala sportowa jest czynna:

1) poniedziałek – piątek w godz. 8.00-22.00

2) w razie potrzeb hala (w przypadku imprez i wynajmów) będzie także czynna w soboty i niedziele

4. Halę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizacje zajęć dydaktycznych

z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gołuchów

5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4, hala sportowa może być

udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym oraz nieodpłatnie zgodnie z uchwałą Rady Gminy

§ 2

1. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:

1) arenę główną lub jej część,

2) siłownię,

3) saunę

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 (punkt 1-4) maja jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.

3. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom

fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

na podstawie umowy najmu zawartej z Wójtem Gminy Gołuchów.

4. Za przygotowanie umowy oraz organizacje wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest

kierownik hali sportowej.
5. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się

do kierownika hali, który przygotowuje umowę najmu .

7. Umowę z najemca podpisuje Wójt Gminy Gołuchów a w imieniu grupy osoba odpowiedzialna zwana dalej kierownikiem grupy.

8. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy (trener, opiekun, instruktor) który reprezentuje grupę przed Wójtem Gminy Goluchów oraz ustala z kierownikiem hali sprawy organizacyjne i personalnie a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem.

9. Kierownik grupy pobiera klucze od szatni 10 minut przed początkiem zajęć ,zdając klucze od szatni najpóźniej 15 minut po zakończonych zajęciach.

§ 3

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty według stawki godzinowej ustalonej w cenniku zawartym w zarządzeniu Wójta Gminy Gołuchów.

2. Opłata, ustalona zgodnie z zarządzeniem Gminy Gołuchów, powinna zostać

wpłacona na konto Gminy Goluchów w terminie

zgodnym z umowa wynajmu pomieszczeń hali sportowej lub gotówką w kasie. Sprawy rozliczeń finansowych kar i odszkodowań będzie regulowała dana umowa najmu.

3. Młodzież szkolna zamieszkała na terenie gminy Gołuchów ma prawo do zniżki ceny wynajmu boiska hali sportowej ustalonej w cenniku ustalonym w zarządzeniu Wójta

Gminy Gołuchów.

4. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na gry zespołowe 1 godziny,
pomieszczenia siłowni 1 godzinę , sauny 1 godzinę.

5. Ustala się minimalną liczbę osób z korzystającą z całości areny na 12 osób. Maksymalnie korzystać
z całości areny 25 osób, siłowni i sauny 7 osób. Powyższe limity nie dotyczą grup pełnopłatnych, zajęć wychowania fizycznego oraz zorganizowanych zajęć grupowych na siłowni.

6. W czasie zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych i treningów trybuny widowni są zamknięte dla publiczności.

§ 4

1. Korzystający z boiska hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie nie brudzącej nawierzchnie boiska (jasna podeszwa halowa).

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości w obiekcie,

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi.

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są

prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów sportowych i innych imprez organizowanych w obiekcie.

4. Sprzęt sportowy należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, zabrania się:

1) samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi hali

2) siadania na trybunach w stanie złożonym

3) używania piłek nożnych do gry na trawie (dotyczy także ćwiczeń)

4) samodzielnego rozkładania koszy bocznych oraz regulowania ich wysokości

5) samodzielnego rozkładania słupków do siatkówki bez nadzoru obsługi hali

6) korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi hali

5. Zabrania się wnoszenia na hale sportowa:

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,

wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,

4) napojów alkoholowych.

6. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju

środków odurzających,

3) wprowadzania zwierząt,

4) przebywania dzieci bez opieki dorosłych poniżej 11 roku życia, zakaz ten obowiązuje również podczas przebywania na trybunie hali.

7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną

usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy

na drogę postępowania administracyjnego.

8. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność

materialna za wyrządzone szkody.

9. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem
i przestrzegania go.

10. W razie łamania regulaminu przez grupy korzystające z hali kierownik ma prawo wykreślić grupę
z harmonogramu na czas nieokreślony

 

REGULAMIN SIŁOWNI

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.

2. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Grupy zorganizowane mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.

4. Z siłowni korzystać mogą tylko osoby powyżej 18 roku życia.

5. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się
z lekarzem sportowym.

6. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

7. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.

8. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

9.Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.

10. Każdy korzystający z siłowni powinien na początku zgłosić się do pracownika obsługi w celu dokonania opłaty bieżącej lub podbicia karnetu na określony czas przebywania w siłowni.

11.Czas przebywania w siłowni liczy się od momentu przekazania kluczyka do szafki odzieżowej do momentu jego zwrotu (minus 15 minut na skorzystanie z prysznica).

12. Karnet ważny jest na okres miesiąca od daty pierwszego wejścia.

13. Pracownicy hali sportowej nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

14. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni.

16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.

17. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.

18. Pracownicy hali sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

19. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

20. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.

21. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.

22. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.

23. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić pracowników sali w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
24. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.

 

REGULAMIN SAUNY

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sauny znajdującej się na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Gołuchowie.

2. Sauna czynna jest w godzinach pracy hali wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji.

3. Rezerwacji sauny wraz z zapleczem można dokonywać osobiście lub telefonicznie.

4. W trosce o komfort osób korzystających z sauny należy przestrzegać godzin rezerwacji. W przypadku nieterminowego odwołania rezerwacji, klient pokrywa koszty użytkowania zgodnie z zamówieniem.

5. Korzystając z sauny należy bezwzględnie stosować się do zasad użytkowania – załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Zabrania się korzystać z sauny pojedynczo, maksymalna liczba użytkowników nie może przekroczyć 7 osób.

7. Na terenie sauny zabrania się :

– wchodzenia z ubraniu oraz obuwiu

– wykonywania zabiegów kosmetycznych

– hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów

– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych

– wnoszenia wszelkich przedmiotów obcych

– spożywania posiłków

– wnoszenia napojów alkoholowych

– palenia tytoniu

– niszczenia i uszkadzania wyposażenia

– nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

8. Zabronione jest korzystanie z sauny przez osoby, u których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, posiadają otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

9. Zabrania się także korzystania z sauny osobom (osoba korzystajaca z sauny podpisuje stosowne oświadczenie o braku przeciwskazań względem stosowania zabiegów ciepło leczniczych) :

– Bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym

– Osobom z chorobami krążenia ( żylaki, przebyty zawał, choroba niedokrwienna, nadciśnienie)

– Osobom chorującym na cukrzyce

– Kobietom w ciąży

– Kobietom w czasie menstruacji

– Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

10. Z sauny mogą korzystać tylko osoby powyżej 18 roku życia. Dopuszcza się do korzystania z sauny osoby poniżej 18 roku życia jedynie pod bezpośrednią opieką opiekuna ustawowego.

11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.

12. Wszelkie skaleczenia, pogorszenia samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie pracownikowi obsługi.

13.Administracja hali nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.